Regulamin

 

Logo Topaz

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TOPAZ

 

Niniejszy regulamin sklepu internetowego TOPAZ  (zwany dalej: Regulaminem) określa ogólne warunki i zasady dokonywania zakupów oraz dostaw w sklepie internetowym TOPAZ, dostępnym pod adresem: esklep.topaz24.pl

 1. Definicje:
 2. Na potrzeby przedmiotowego Regulaminu, każdorazowo użyte poniższe sformułowania otrzymują następujące znaczenie:
 3. Sprzedający - rozumie się przez to PHU Topaz Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. Kolejowa 3b 08-300 Sokołów Podlaski, NIP: 8231669776, REGON: 521630479, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000958917 (dawniej: Zbigniewa Paczóskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ,,TOPAZ’’ Zbigniew Paczóski z siedzibą w Sokołowie Podlaskim);
 4. Sklep internetowy Topaz - rozumie się przez to sklep internetowy działający pod adresem esklep.topaz24.pl prowadzony przez Sprzedającego, w którym można dokonać zakupów;
 5. Sklepy Topaz- rozumie się przez to sieć stacjonarnych sklepów Topaz, w ramach działalności których realizowane będą Zamówienia składane przez Klienta za pośrednictwem strony Sklepu internetowego Topaz;
 6. Regulamin - rozumie się przez to regulamin określający warunki i zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego Topaz;
 7. Konsument - rozumie się przez to osobę fizyczną, która nabywa Towary od Sprzedającego w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Klient/Kupujący - rozumie się przez to osobę fizyczną bądź osobę prawą lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy prawa nadają zdolność prawną, która może dokonywać zakupów w sklepie internetowym Topaz;
 9. Konto Klienta - rozumie się przez to indywidualnie oznaczone nazwą Klienta konto, zabezpieczone indywidualnie ustanowionym hasłem, za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym Topaz;
 10. Rejestracja - rozumie się przez to stworzenie w systemie Sklepu internetowego Topaz, indywidualnego Konta Klienta, które będzie zawierało informacje szczegółowe dotyczące Klienta w tym dane osobowe niezbędne dla zakończenia procesu utworzenia Konta Klienta;
 11. Towary - rozumie się przez to asortyment, produkty prezentowane w Sklepie internetowym Topaz, mogące stanowić przedmiot złożonego Zamówienia;
 12. Zamówienie- rozumie się przez to wybrane i zaakceptowane przez Kupującego Towary, przy wykorzystaniu koszyka zamówień, wraz z określeniem adresu dostawy oraz w szczególności wyboru formy dostawy, wyboru formy płatności, godziny dostawy lub odbioru Towarów;
 13. Płatności- rozumie się przez to czynność polegającą na uregulowaniu należności przez Kupującego za złożone Zamówienie;
 14. Dostawa- rozumie się przez to możliwość dostarczenia Zamówienia za pośrednictwem oferowanych przez Sprzedającego form dostawy, wskazanych Kupującemu podczas składania Zamówienia;
 15. Odbiór osobisty- rozumie się przez to czynność odbioru złożonego Zamówienia, w wybranym podczas składania Zamówienia Sklepie stacjonarnym Topaz;
 16. Kategoria Alkohole- rozumie się przez to Towary prezentowane w Menu, w zakładce ,,Alkohole’’ na stronie internetowej Sklepu internetowego Topaz, których sprzedaż jest dokonywana w wybranym Sklepie Topaz (które jest przy tym miejscem zawarcia umowy sprzedaży Towaru Alkoholu), posiadającym stosowne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Oferta Kategorii Alkohole jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat.

 

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Sprzedający prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane są przez Kupującego za pośrednictwem strony internetowej: esklep.topaz24.pl
 3. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu internetowego Topaz prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Świadczenie usługi Sklepu internetowego Topaz oraz sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego Topaz, Kupujący może dokonywać zakupu Towarów, które widnieją na stronie internetowej w chwili składania Zamówienia.
 5. Sprzedaż Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego Topaz prowadzona jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w obszarze działalności sklepów stacjonarnych Topaz.
 6. Złożenie Zamówienia następuje za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego Topaz, poprzez utworzone Konto Klienta lub bez rejestracji konta, poprzez podanie wymaganych na stronie internetowej danych.
 7. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego Topaz, bez wad.
 8. Do korzystania ze Sklepu internetowego Topaz, w tym w szczególności do złożenia Zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez urządzenie mobilne lub komputer. Wystarczającymi do złożenia Zamówienia są:
 9. dostęp do Internetu;
 10. posiadanie aktywnego konta e-mail;
 11. standardowy system operacyjny;
 12. jedna z popularnych, dostępnych przeglądarek internetowych.
 13. Kupujący może dokonać Zamówienia jedynie Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym Topaz.
 14. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego Topaz zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 15. Klient jest zobowiązany podczas Rejestracji Konta Klienta oraz podczas składania Zamówienia bez rejestracji, do podania prawdziwych danych osobowych oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za autentyczność podanych danych.

 III. Szczególne regulacje mające zastosowanie wyłącznie do Klientów będących przedsiębiorcami:

 1. W zakresie sprzedaży uregulowanej Regulaminem, wyłączone zostaje zastosowanie art. 681kodeksu cywilnego, zatem wskutek przyjęcia ofert z zastrzeżeniem zmiany nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, a samo przyjęcia oferty z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełniania jej treści poczytuje się za nową ofertę.
 2. W zakresie sprzedaży uregulowanej przedmiotowym Regulaminem wyłączone zostaje stosowanie art. 682kodeksu cywilnego (milczące przyjęcia oferty).
 3. W zakresie sprzedaży uregulowanej przedmiotowym Regulaminem wyłączone zostaje stosowanie art. 69 kodeksu cywilnego (milczące przyjęcie oferty przez przystąpienie do wykonywania umowy).
 4. Zapłata należności w formie potrącenia wymaga zawarcia przez Klienta ze Sprzedającym odrębnego, pisemnego lub w formie elektronicznej porozumienia.
 5. Złożenie Zamówienia przez przedsiębiorcę wymaga uprzedniego podania danych do faktury VAT.

 

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną:
 2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Topaz, Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dla których nie jest wymagana rejestracja w Sklepie internetowym Topaz zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta z usług dostępnych w Sklepie internetowym Topaz i ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania z nich przez Klienta.
 4. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Kupującego jest umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Topaz.
 5. W przypadku zarejestrowania Klienta w systemie Konta Klienta, Sprzedający świadczy dodatkowo usługi polegające na założeniu i utrzymaniu Konta Klienta w Sklepie internetowym Topaz.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną związana z zarejestrowaniem w systemie Konta Klienta, zawarta jest na czas nieokreślony.
 7. Zarejestrowany Klient ma prawo rozwiązać umowę o której mowa powyżej poprzez przesłanie oświadczenia Sprzedającemu na adres e-mail: skleponline@topaz24.pl
 8. Sprzedający zastrzega prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usług o której mowa powyżej, zawartej z zarejestrowanym Klientem, z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia. Powyższe prawo przysługuje w szczególności:
 9. nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu;
 10. podania nieprawdziwych danych;
 11. wykorzystania zarejestrowanego Konta Klienta w celach niezwiązanych z prowadzoną przez Sklep internetowy Topaz;
 12. naruszenia przez Klienta przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów.
 13. Wypowiedzenie zostanie wysłane przez Topaz na adres e-mail podany przez Klienta przy Rejestracji lub przy składaniu Zamówienia. 
 14. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług, Konto Klienta wraz z danymi zostają usunięte z serwerów Sklepu internetowego Topaz. 
 15. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego Topaz.
 16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego Topaz, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 17. Sprzedający podejmuje działania, mające na celu zapewnienie poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego Topaz. Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego Topaz.
 18. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Topaz, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem strony elektronicznej na adres: skleponline@topaz24.pl. W zgłoszonej reklamacji należy podać dane Kupującego oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Topaz. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni liczonych od dnia otrzymania reklamacji. Sprzedający poinformuje Kupującego o rozstrzygnięciu złożonej reklamacji, za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 19. Towary
 20. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowego Topaz, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 kodeksu cywilnego.
 21. Wszystkie ceny Towarów podane w Sklepie internetowym Topaz, są cenami brutto.
 22. Zamieszczone na Sklepie internetowym Topaz informacje o Towarach oferowanych i wprowadzonych do sprzedaży zawierają w szczególności takie dane jak: opis Towaru, wygląd, wagę, dane producenta. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby te informacje były przekazane w sposób prawidłowy, a także aby stanowiły informacje aktualne.
 23. Ceny Towarów wskazane na stronie internetowej Sklepu internetowego Topaz nie zawierają kosztów dodatkowych wynikających z realizacji Zamówienia, co zostało wyraźnie wskazane w treści przedmiotowego Regulaminu.
 24. Sprzedający zastrzega prawo do aktualizacji zmian cen Towarów, a także do przeprowadzania okresowych akcji promocyjnych. Zamówienia składane przed dokonaniem zmiany cen Towarów realizowane są na ich dotychczasowych warunkach.
 25. Zdjęcia zamieszczane na stronie internetowej Sklepu internetowego Topaz służą prezentacji Towarów. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od Topaz.
 26. Złożenie Zamówienia
 27. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez Sklep internetowy Topaz.
 28. Kupujący składa ofertę zakupu Towarów wybierając Towary znajdujące się na stronie internetowej Sklepu internetowego Topaz.
 29. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wybór przez Kupującego określonych Towarów, za pośrednictwem koszyka Klienta, zaakceptowanie dokonanego wyboru i zaakceptowanie oferty sklepu internetowego Topaz, zaakceptowanie oraz wybór adresu dostawy oraz formy dostawy, wybór formy płatności.
 30. Dodawanie Towarów do koszyka Klienta odbywa się po kliknięciu przycisku ,,Dodaj do koszyka’’.
 31. Złożenie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie opcji ,,Złóż Zamówienie z obowiązkiem zapłaty’’.
 32. Umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zostaje zawarta w Sklepie Topaz właściwym dla realizacji Zamówienia. Sprzedający jako potwierdzenie dokonania przez Kupującego Zamówienia przesyła na podany przez niego adres e-mail numer Zamówienia oraz dane dotyczące Zamówienia.
 33. Kupujący może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany w Sklepie internetowym Topaz Klient, lub bez dokonywania rejestracji, jako gość, z tym zastrzeżeniem iż złożenie Zamówienia na Towary z zakładki Alkohole wymaga zarejestrowania w Sklepie internetowym Topaz.
 34. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią przedmiotowego Regulaminu, a także do zaakceptowania jego treści. Kupujący akceptując Regulamin potwierdza tym samym, że rzeczywiście zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego postanowienia.
 35. Przyjęcie Zamówienia złożonego przez Kupującego zostanie potwierdzone za pośrednictwem drogi elektronicznej, tj. poprzez przesłanie wiadomości e-mail wysłanej na adres Kupującego wskazany podczas dokonywania Zamówienia lub podany uprzednio przez Kupującego podczas rejestracji konta Klienta.
 36. Potwierdzenie złożenia Zamówienia będzie zawierało numer Zamówienia, termin dostawy, adres dostawy, wartość złożonego Zamówienia oraz wybraną formę płatności.
 37. Kupujący jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych w złożonym przez siebie Zamówieniu. Sprzedający nie odpowiada za niemożność zrealizowania Zamówienia złożonego przez Kupującego na skutek podania przez niego nieprawidłowych danych w tym w szczególności danych dotyczących miejsca dostawy Zamówienia.
 38. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedającego.
 39. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem metody płatności może zostać przekierowany na odpowiednią stronę umożliwiającą płatność za Zamówienie.
 40. Sprzedający informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności ustawy o podatku od Towarów i usług (obowiązującymi od 1 stycznia 2020r.) może wystawić fakturę VAT na rzecz podatnika podatku VAT, jeżeli podczas składania Zamówienia, Kupujący poda swój numer NIP. W przeciwnym razie, Sprzedający nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury VAT.

 

VII. Dostawa i realizacja Zamówienia

 1. Realizacja Zamówienia, następuje poprzez jego przygotowanie do odbioru osobistego przez Kupującego w wyznaczonym przez Sprzedającego Sklepie Topaz bądź poprzez wysyłkę Zamówienia do miejsca wskazanego przez Kupującego w złożonym Zamówieniu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia formy odbioru Zamówienia (lub poszczególnych Towarów objętych Zamówieniem) wyłącznie do odbioru osobistego w Sklepie Topaz.
 3. Podczas składania Zamówienia, Kupujący dokonuje wyboru metody dostawy: odbiór osobisty w Sklepie Topaz we wskazanym terminie i przedziale czasowym, bądź ze zleceniem dostawy Towarów pod wskazany przy Zamówieniu przez Klienta adres. Usługa dostawy może wiązać się z dodatkową opłatą z zastrzeżeniem, że o wszelkich dodatkowych opłatach związanych z dostawą Zamówienia do miejsca wskazanego w Zamówieniu, Kupujący zostanie poinformowany najpóźniej przy złożeniu Zamówienia.
 4. Odbiór osobisty będzie możliwy w wybranym sklepie stacjonarnym Topaz, w obrębie którego będzie dokonane Zamówienie, którego dokładne określenie adresu nastąpi w potwierdzeniu złożenia Zamówienia. Usługa przygotowania Zamówienia do odbioru może wiązać się z dodatkową opłatą z zastrzeżeniem, że o wszelkich dodatkowych opłatach związanych z przygotowaniem dostawy do odbioru, w tym opakowania Zamówienia, Kupujący zostanie poinformowany najpóźniej przy złożeniu Zamówienia.
 5. Dostawa Zamówienia do miejsca wskazanego przez Kupującego następuje za pośrednictwem dostawców wybranych przez Sprzedającego.
 6. Wszelkie kwestie szczegółowe dotyczące sposobu dostawy, ewentualnych godzin dostawy, rejonów dostaw i inne znajdują się w dedykowanej zakładce, na stronie Sklepu internetowego Topaz.
 7. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania.
 8. Terminy realizacji dostaw są każdorazowo ustalane i przekazywane Kupującemu w toku składania Zamówienia.
 9. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dni, w których Zamówienia nie będą realizowane.
 10. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą dostawy do miejsca wskazanego w Zamówieniu bądź przygotowania do odbioru osobistego.
 11. Czas realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni, jednakże Sprzedający zastrzega iż w sytuacjach kumulacji Zamówień, sytuacjach nadzwyczajnych w tym w sytuacji siły wyższej, w szczególności w okresie epidemii czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedający każdorazowo będzie informował Kupującego zarówno podczas składania Zamówienia jak i w komunikatach zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu internetowego Topaz.
 12. Sprzedający będzie dochowywał starań aby Zamówienia złożone do godz. 20.00 zostały zrealizowane w następnym dniu roboczym, a zamówienia złożone po godz. 20.00 zostały zrealizowane najpóźniej w 2 dniu roboczym od dnia otrzymania Zamówienia.
 13. Sprzedający zastrzega możliwość do odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
 14. Kupujący poda nieprawdziwe dane osobowe i pomimo podjętych prób kontaktu, niemożliwym jest prawidłowe zrealizowanie złożonego Zamówienia;
 15. Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn niezależnych od Sprzedającego takie jak m.in. siła wyższa, przyczyny logistyczne, brak w Towarach;
 16. Klient nie przestrzega postanowień Regulaminu;
 17. Zamówienie pomimo prawidłowego złożenia, nie zostanie opłacone w sposób wybrany przez Kupującego;
 18. Zamówienie nie zostanie potwierdzone przez Kupującego;
 19. Istnieją wątpliwości co do osoby Klienta.
 20. Klient lub upoważniona przez niego osoba zobowiązuje się do obecności pod adresem dostawy we wskazanym terminie. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy, Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami dostawy w wysokości 15,00 złotych oraz kosztami Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, których ponowna sprzedaż stanie się niemożliwa (np. Towary łatwo psujące się). W przypadku nieobecności Kupującego we wskazanym w Zamówieniu miejscu i czasie, dostawca Zamówienia może podjąć próbę kontaktu z Kupującym.
 21. W przypadku odbioru osobistego w Sklepie Topaz konieczne jest wybranie przez Klienta przedziału czasowego, w którym zobowiązuje się odebrać Zamówienie. W przypadku nieodebrania Zamówienia w wybranym przedziale czasowym, Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztami - wartością Towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, których ponowna sprzedaż stanie się niemożliwa.

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta

 1. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenia stosownego oświadczenia Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia wydania Zamówienia.
 2. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie, umowę uważa się za niezawartą.
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od Umowy, zobowiązany jest on do zwrotu Zamówienia w stanie niezmienionym. Konsument nie może korzystać z Towarów stanowiących przedmiot Zamówienia w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonalności Towaru.
 4. Zwrot Zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dnia od dnia otrzymania przez Sprzedającego złożonego przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot Towarów następuje na adres Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Zamówienia na adres Sprzedającego w zakreślonym 14 - dniowym terminie.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, w przypadku Zamówienia:
 6. rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;
 7. artykuły świeże, tj. pieczywo, owoce, warzywa, Towary nabiałowe, mięsa, wędliny, ryby, Towary garmażeryjne, mrożonki, ciasta mające krótki termin przydatności do użycia;
 8. rzeczy dostarczane w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
 9. artykuły przemysłowe noszące ślady użytkowania, mające oderwane etykiety fabryczne itp.;
 10. prasy, w tym dzienników, periodyków lub czasopism.
 11. Konsument korzysta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży poprzez złożenie Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest złożenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim w sklepie kompletującym Zamówienie Konsumenta albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zakupyzdowozem@topaz24.pl.
 12. Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary z Zamówienia wraz z kosztami dostawy, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru innego niż najtańszy oferowanego w Sklepie internetowym Topaz sposobu dostarczenia Zamówienia, Sklep internetowy Topaz zwróci koszty tylko najtańszego sposobu dostawy.
 13. Zwrot należności zostanie dokonany za pośrednictwem metody tożsamej do wybranej przez Konsumenta podczas składania Zamówienia.
 14. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli dokonał Zamówienia w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 15. Uprawnienie Konsumenta do skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, nie wyłącza uprawnień z tytułu niezgodności Towaru z umową.
 16. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży jest on zobowiązany do zwrotu Towarów bezpośrednio do Sklepu Sprzedającego, w którym odbierał on Zamówienie albo poprzez wysłanie Zamówienia na adres tego Sklepu (np. za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem). Opakowanie Towarów zwracanych za pośrednictwem kuriera winno odpowiadać ich właściwości i uniemożliwiać ich zepsucie, zniszczenie lub pogorszenie. W przypadku wysyłkowego zwrotu Towarów, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, takie jak koszt wysyłki i ich opakowania.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne i zwroty
 2. Przy odbiorze Zamówienia Konsument powinien zbadać Towary w obecności pracownika Sklepu Topaz lub przy Dostawcy Zamówienia. W przypadku wady Towaru, Sprzedający jest zobowiązany do jego zamiany w ustalonym pomiędzy Stronami terminie.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Zamówieniem po jego wydaniu, Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w Sklepie, w którym odbierał Zamówienie bądź za pośrednictwem wybranego operatora pocztowego na adres pocztowy: 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 8b lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: topaz24.pl. Konsument zobowiązany jest do dostarczenia Zamówienia objętego reklamacją  do Sprzedającego w momencie składania reklamacji (w przypadku reklamacji składanej bezpośrednio w sklepie odbioru Zamówienia).
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakość Towarów, jeżeli ta uległa pogorszeniu po ich dostarczeniu i z przyczyn leżących po stronie Konsumenta (Towary świeże, ulegające łatwemu zepsuciu np. mięsa, pieczywo, nabiał, wędliny itd.).
 5. Konsument, składając reklamację, zobowiązany jest do podania danych takich jak: imię i nazwisko, adres, numerów Zamówienia oraz inne dane, których podanie jest konieczne dla rozpatrzenia reklamacji. Ponadto, zobowiązany jest określić przedmiot reklamacji i swoje żądania.
 6. Sprzedający jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w przedmiocie reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. O rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedający poinformuje Konsumenta listownie, telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail. Brak zajęcia stanowiska przez Sprzedającego w terminie określonym w zdaniu poprzednim jest równoznaczny z pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji.
 7. Konsument ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 1. Konto Klienta
 2. W Sklepie internetowym Topaz, możliwa jest Rejestracja Klienta, poprzez utworzenie Konta Klienta.
 3. Konto Klienta zostaje założone po jego aktywacji, w sposób określony w wiadomości wysłanej przez Sklep internetowy Topaz.
 4. Klient w celu zalogowania się do Konta Klienta, każdorazowo musi podać adres e-mail podany podczas Rejestracji oraz indywidualnie ustanowione hasło dostępu.
 5. Rejestracja Konta Klienta wymaga zapoznania się przez Klienta z treścią Regulaminu oraz zaakceptowania jego postanowień.
 6. Każdy Klient może posiadać tylko jedno zarejestrowane Konto Klienta.
 7. Rejestracja Konta Klienta jest niezbędna dla realizacji Zamówienia napojów alkoholowych.
 8. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu i modyfikacji danych wskazanych podczas Rejestracji. Klient może żądać usunięcia Konta poprzez przesłanie oświadczenia Sprzedającemu na adres e-mail: skleponline@topaz24.pl

 

 1. Płatności
 2. Podczas dokonywania Zamówienia Klient dokonuje wyboru metody płatności.
 3. Klient dokonuje wyboru płatności spośród metod wskazanych i określonych przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego Topaz oraz każdorazowo wskazanych podczas składania Zamówienia.
 4. Sprzedający informuje, iż w szczególnych przypadkach, ze względu na poszczególne Towary objęte danym Zamówieniem, niektóre z metod płatności oferowanych przez Sklep internetowy Topaz, mogą być niedostępne. Sprzedający zobowiązuje się do każdorazowego poinformowania o powyższym Kupującego.
 5. Klient dokonując Zamówienia akceptuje ostateczną wartość zakupów. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której opłacone przez Klienta online Zamówienie, przed określeniem ostatecznej wartości Zamówienia (tj. w sytuacji związanej ze zmienną wagą produktów, brakiem dostępności produktów), ma niższą wartość niż wartość określona na paragonie lub fakturze VAT, Klient upoważnia Topaz do zwrotu należności na konto z którego dokonał zapłaty za Zamówienie. Zwrot nastąpi w przeciągu 7 dni roboczych.
 6. Klient akceptuje zasadę, że zwrot kaucji za opakowania zwrotne (w przypadku pobrania takiej kaucji) możliwy jest tylko w sklepach stacjonarnych Topaz wraz z dokonaniem zwrotu opakowania.

 

XII. Napoje alkoholowe

 1. Sprzedający oświadcza, iż wszystkie Sklepy stacjonarne Topaz, z których realizowana jest sprzedaż Towarów Alkoholowych w ramach prowadzonego Sklepu internetowego TOPAZ, posiadają niezbędne i prawem wymagane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży Alkoholu za pośrednictwem Sklepu internetowego TOPAZ jest Sklep Topaz wskazany jako właściwy dla odbioru Towaru.
 2. Aby móc odwiedzić zakładkę Alkohole w sklepie internetowym Topaz, Klient zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić swój wiek. 
 3. Aby dokonać Zamówienia Towarów z kategorii alkohole, Klient zobowiązany jest posiadać zarejestrowane Konto Klienta. Klient podczas Rejestracji zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż potwierdza, że ma ukończone 18 lat.
 4. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.
 5. Kupujący składając Zamówienie na napoje alkoholowe zobowiązany jest do jego osobistego odbioru (lub przez upoważnionego pełnomocnika), bezpośrednio ze Sklepu Topaz, wybranego w podczas składania Zamówienia. Podczas odbioru Zamówienia, Pracownik Sprzedającego może uzależnić wydanie Zamówienia od okazania dowodu potwierdzającego tożsamość i wiek Kupującego.
 6. Kupujący może odebrać Zamówienie za pośrednictwem innej, upoważnionej przez siebie osoby. Osoba odbierająca Zamówienie w imieniu Kupującego zobowiązana będzie do wskazania numeru Zamówienia przekazanego w potwierdzeniu Zamówienia. Podczas odbioru Zamówienia, Pracownik Sprzedającego może uzależnić wydanie Zamówienia od okazania dowodu potwierdzającego wiek osoby odbierającej Zamówienie.
 7. Sprzedający zastrzega, iż Zamówienie nie zostanie wydane osobie niepełnoletniej lub osobie nietrzeźwej.
 8. Jeżeli Sprzedający nie wyda Zamówienia Kupującemu bądź z uwagi na stan nietrzeźwości bądź z uwagi na stwierdzoną niepełnoletność Kupującego, wówczas Kupującemu będzie się należał zwrot uiszczonej należności. Zwrot nastąpi w sposób zbieżny z dokonaniem zapłaty.

 

XIII. Dane osobowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się – w zależności od formy składania Zamówienia:
  a) Zamówienie z logowaniem do aktywnego Konta Klienta – szczegóły – Klauzula nr 1;
  b) Zamówienie bez konta z odbiorem Zamówienia w wybranym sklepie – szczegóły - Klauzula nr 2;
  c) Zamówienia bez konta z dostawą Zamówienia do domu – szczegóły - Klauzula nr 3.
 2. Aby zapewnić Państwu wygodne korzystanie z naszej strony internetowej, wykorzystujemy tzw. pliki cookies. W zakresie działania cookies, zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatnościdostępną na stronie pl
 3. Sklep internetowy Topaz stosuje wtyczki społecznościowe sieci facebook.com, prowadzonej przez Facebook Inc. z siedzibą w USA, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dalej jako „Facebook”). Wtyczki Facebook można rozpoznać np. po charakterystycznym logo (biała litera „f” na niebieskim polu lub biały kciuk skierowany ku górze na niebieskim tle) – szczegóły.
 4. Sklep internetowy topaz24.pl stosuje wtyczkę Google przekierowująca na stronę https://accounts.google.com/signinw celu logowania za pośrednictwem konta Google.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Przedmiotowy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2020 r.
 2. Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej Sklepu internetowego Topaz.
 3. Sprzedający zastrzega prawo do zmiany treści Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności:
 4. a) zmiany zakresu świadczonych usług;
 5. b) zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 6. c) zmian w zakresie prowadzonej działalności;
 7. d) zmiany danych identyfikujących;
 8. e) zmian technicznych lub technologicznych w zakresie funkcjonowania Sklepu Internetowego Topaz;

Zmiana nie dotyczy jednak Zamówień przyjętych już do realizacji przez Topaz.

 1. Zmiany Regulaminu Sprzedający każdorazowo udostępni na stronie internetowej Sklepu Internetowego Topaz. Klienci posiadający Konto Klienta mogą otrzymać wiadomość e-mail na podany podczas rejestracji adres, zawierającą treść zmienionego Regulaminu, wskazując jednocześnie dzień wejścia w życie zmian.
 2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Sklepu Internetowego Topaz, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 3. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego Topaz jest prawo polskie.
 4. Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu internetowego Topaz w tym w szczególności do tekstu, elementów graficznych, układu innych elementów wskazanych na stronie internetowej Topaz, są zastrzeżone.
 5. Jakiekolwiek korzystanie ze strony Sklepu internetowego Topaz jest możliwe wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, kopiowanie oraz modyfikowanie strony internetowej Sklepu internetowego Topaz w całości i/lub w części.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl